Stadgar

Som en öppen förening vill vi självklart att nya och befintliga medlemmar ska kunna ta del av våra stadgar som definierar hur föreningen ska verka.

STADGAR FÖR GULDGRÄVARNAS FÖRENING ”GGF”

§ 1 Föreningens namn är och skall vara Guldgrävarnas Förening. Förkortas GGF
§ 2 Föreningens målsättning är att främja och sprida intresset för att leta, hitta och gräva guld samt mineral.
§ 3 Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte samt styrelsen.
§ 4  Firmatecknare för föreningen är ordförande och kassör.
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december. Detta skall redovisas på årsmötet.
§ 6 För ändring av stadgar krävs beslut av årsmöte med 2/3 av angivna röster.
§ 7 För upplösning av förening krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet. I beslutet skall anges dels hur föreningens tillgångar skall användas för att komma medlemmarna tillgodo samt var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.
§ 8  Föreningen är öppen för alla. Medlemsskap är personligt och erhålls genom att erlägga den medlemsavgift som beslutas av årsmötet. Styrelsen har rätt att utse person som hedersmedlem.
§ 9 Medlem som skändar föreningens namn och anseende eller på annat sätt uppträder på ett illojalt sätt mot föreningen eller dess medlemmar eller utnyttjar föreningen för egen ekonomisk vinning kan uteslutas genom styrelsebeslut med 2/3 majoritetet, efter det att medlemmen i fråga först getts möjlighet att yttra sig inför styrelsen.
§ 10 Årsmötet hålls senast under maj månad på tid och plats som styrelsen beslutar och utlyses genom kallelse och dagordning på hemsidan senast 3 veckor före mötet.
§ 11 Såväl medlem som styrelse får lämna förslag att behandlas av årsmötet.
§ 12 Mötet är beslutsmässigt med de antal medlemmar som är närvarande. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Sluten omröstning skall äga rum om någon medlem så begär. Vid lika röstetal gäller det förslag som ordförande biträder.
§ 13 Valberedningen består av 2 ledamöter valda av årsmötet.
§ 14 Årsmötet väljer 2 revisorer för 1 år. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Handlingarna skall finnas tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet.
§ 15 Val tills styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen.
§ 16 Styrelsen består av 5 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter. Ledamöter väljs så att posterna överlappar varandra. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare, kassör och ordinarie ledamot för en mandatperiod av 2 år samt suppleanter för 1år. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.
§ 17 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Rösträtt och beslutsmässighet är samma som § 12.
§ 18 Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande eller då minst halva antalet ledamöter begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst. Styrelsens sammanträden kan med fördel genomföras per telefon.